Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Thông tin truyền thông GHPGVN nhiệm kỳ VII

Quyết định chuẩn y nhân sự Ban Thông tin truyền thông GHPGVN nhiệm kỳ VII

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ  ———————— Số : 269 /2013/QĐ.HĐTS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  ———————————— Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29/7/2013  

 

QUYẾT ĐỊNH

Chuẩn y nhân sự Ban Thông tin Truyền thông Trung ương GHPGVN

Nhiệm kỳ VII (2012 – 2017)

 

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

– Căn cứ điều 25, 26 chương V Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (tu chỉnh lần thứ v);

– Căn cứ Nghị quyết số 210/NQ.HĐTS ngày 02/7/2013 Hội nghị Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam;

– Xét tờ trình ngày 26/7/2013 của Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU 1:Chuẩn y nhân sự Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VII (2012 – 2017), gồm 99 thành viên, do Hòa thượng Thích Gia Quang – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN làm Trưởng ban(theo danh sách đính kèm).

ĐIỀU 2:Ban Thông tin Truyền thông Trung ương Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam hoạt động theo quy định của Hiến chương Giáo hội, Nội quy của Ban Thông tin Truyền thông Trung ương và quy định của pháp luật Nhà nước.

ĐIỀU 3:Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Trung ương, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương, Trưởng ban Thông tin Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Quý vị có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

ĐIỀU 4:Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định trái với quyết định này đều không còn hiệu lực thực hiện.

 

Nơi nhận :

– Như Điều 3 “để thực hiện”

– Ban Thường trực HĐTS GHPGVN

– Ban TGCP, UBTWMTTQVN

– Sở Nội vụ – Ban Tôn giáo tỉnh, thành

– Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành

“để biết”

– Lưu VP1 – VP2.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

————————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————————

THÀNH PHẦN NHÂN SỰ

BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG TRUNG ƯƠNG GHPGVN

NHIỆM KỲ VII (2012 – 2017)

Theo Quyết định số: 269/2013/QĐ.HĐTS ngày 29 tháng 7 năm 2013

 

A. THƯỜNG TRỰC BAN THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG TRUNG ƯƠNG:

STT CHỨC VỤ PHÁP DANH ĐƠN VỊ
1. Trưởng ban HT. Thích Gia Quang Hà Nội
2. Phó TB. Thường trực (P. Bắc)

kiêm Chánh VP Ban TTTT

Cư sĩ Từ Vân

(Phạm Nhật Vũ)

Hà Nội
3. Phó TB. Thường trực (P. Nam) Cư sĩ Trần Tuấn Mẫn Tp. HCM
4. Phó Trưởng ban HT. Thích Thiện Tâm Tp. HCM
5. Phó Trưởng ban HT. Thích Hải Ấn Thừa Thiên Huế
6. Phó Trưởng ban HT. Thích Thiện Bảo Tp. HCM
7. Phó Trưởng ban TT. Thích Đức Thiện Bắc Ninh
8. Phó Trưởng ban TT. Thích Thiện Thống An Giang
9. Phó Trưởng ban ĐĐ. Châu Hoài Thái Tp. HCM

B. ỦY VIÊN

10. Ủy viên HT. Thích Nguyên Quang Khánh Hòa
11. Ủy viên HT. Thích Phước Tú Vĩnh Long
12. Ủy viên TT. Thích Tiến Đạt Hà Nội
13. Ủy viên TT. Thích Minh Hiền Hà Nội
14. Ủy viên TT. Thích Giác Tâm Gia Lai
15. Ủy viên TT. Thích Trí Minh Trà Vinh
16. Ủy viên TT. Thích Nhật Từ Tp. HCM
17. Ủy viên ĐĐ. Thích Viên Quang An Giang
18. Ủy viên ĐĐ. Thích Pháp Tuệ Bắc Giang
19. Ủy viên ĐĐ. Thích Giác Đạt Bắc Ninh
20. Ủy viên ĐĐ. Thích Trí Thọ Bến Tre
21. Ủy viên ĐĐ. Thích Bửu Minh Bình Dương
22. Ủy viên ĐĐ. Thích Nhuận Trí Bình Định
23. Ủy viên ĐĐ. Thích Giác Đạo Bình Phước
24. Ủy viên ĐĐ. Thích Phước Hạnh Cà Mau
25. Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Phú Tp. Cần Thơ
26. Ủy viên ĐĐ. Thích Đạo Lực Tp. Đà Nẵng
27. Ủy viên ĐĐ. Thích Giác Nhường Đắk Nông
28. Ủy viên ĐĐ. Thích Huệ Sanh Đồng Nai
29. Ủy viên ĐĐ. Thích Lệ Nhật Đồng Tháp
30. Ủy viên ĐĐ. Thích Bản Lượng Hà Nam
31. Ủy viên ĐĐ. Thích Chiếu Tuệ Hà Tĩnh
32. Ủy viên ĐĐ. Thích Bản Điền Tp. Hải Phòng
33. Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Tạo Hòa Bình
34. Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Thân Kiên Giang
35. Ủy viên ĐĐ. Thích Chân Tấn Lào Cai
36. Ủy viên ĐĐ. Thích Bản Chung Lạng Sơn
37. Ủy viên ĐĐ. Thích Thiện Danh Long An
38. Ủy viên ĐĐ. Thích Giác Vũ Nam Định
39. Ủy viên ĐĐ. Thích Định Tuệ Nghệ An
40. Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Phú Ninh Bình
41. Ủy viên ĐĐ. Thích Đồng Niệm Ninh Thuận
42. Ủy viên ĐĐ. Thích Quang Vũ Phú Thọ
43. Ủy viên ĐĐ. Thích Định Hương Sóc Trăng
44. Ủy viên ĐĐ. Thích Huệ Chơn Tây Ninh
45. Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Mẫn Thái Bình
46. Ủy viên ĐĐ. Thích Vĩnh Tường Thái Nguyên
47. Ủy viên ĐĐ. Thích Tánh Khả Thanh Hóa
48. Ủy viên ĐĐ. Thích Thiện Tâm Tiền Giang
49. Ủy viên ĐĐ. Thích Giác Minh Vĩnh Phúc
50. Ủy viên ĐĐ. Thích Niệm Giác Yên Bái
51. Ủy viên ĐĐ. Thích Linh Toàn Lâm Đồng
52. Ủy viên ĐĐ. Giác Minh Tường Tp. HCM
53. Ủy viên ĐĐ. Thích Phước Triều Tp. HCM
54. Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Trí Đồng Nai
55. Ủy viên ĐĐ. Thích Tâm Hải Tp. HCM
56. Ủy viên ĐĐ. Thích Quảng Kiến Tp. HCM
57. Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Phương Tp. HCM
58. Ủy viên ĐĐ. Thích Đạo Phước Tp. HCM
59. Ủy viên ĐĐ. Thích Trúc Thái Minh Quảng Ninh
60. Ủy viên ĐĐ. Thích Trí Năng Thừa Thiên Huế
61. Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Phúc Tuyên Quang
62. Ủy viên ĐĐ. Thích Lệ Hưng Đồng Tháp
63. Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Thắng Tp. HCM
64. Ủy viên ĐĐ. Thích Minh Sơn Hà Nội
65. Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Quang Hưng Yên
66. Ủy viên ĐĐ. Thích Nguyên Chính Hà Nội
67. Ủy viên ĐĐ. Thích Thanh Khánh Hà Giang
68. Ủy viên NS. Thích Đàm Lan Hà Nội
69. Ủy viên SC. Thích Đồng Hòa Hà Nội
70. Ủy viên SC. Thích nữ Hoa Như Tiền Giang
71. Ủy viên Cư sĩ Tĩnh Toàn Bạc Liêu
72. Ủy viên Cư sĩ Tâm Tựu Quảng Ngãi
73. Ủy viên Cư sĩ Minh Mẫn Tp. HCM
74. Ủy viên Cư sĩ Minh Thạnh Tp. HCM
75. Ủy viên Cư sĩ Giác Đạo

(Dương Kinh Thành)

Tp. HCM
76. Ủy viên Cư sĩ Nhuận Trí Đạo

(Nguyễn Điệp Văn)

Tp. HCM
77. Ủy viên Cư sĩ Thiện Đức

(Nguyễn Mạnh Hùng)

Tp. HCM + Hà Nội
78. Ủy viên Cư sĩ Trí Bửu Khánh Hòa
79. Ủy viên Phật tử Nguyễn Thành Lâm Hà Nội
80. Ủy viên Cư sĩ Minh Đức

(Hoàng Xuân Bắc)

Hà Nội
81. Ủy viên Phật tử Trần Minh Trung Hà Nội
82. Ủy viên Cư sĩ Yên Sơn

(Lê Trung Kiên)

Hà Nội
83. Ủy viên Cư sĩ Quảng Tuệ Hà Nội
84. Ủy viên Phật tử Phúc Thiện

(Hoàng Đức Tuấn)

Hà Nội
85. Ủy viên Cư sĩ Hoa Minh

(Tô Diệu Khanh)

Tp. HCM + Hà Nội
86. Ủy viên Cư sĩ Phúc Thắng

(Đặng Hồng Việt)

Hà Nội
87. Ủy viên Cư sĩ Diệu Thái

(Nguyễn Tường Cẩm Vân)

Hà Nội
88. Ủy viên Phật tử Giới Minh

(Phan Hữu Dương)

Hà Nội
89. Ủy viên Phật tử Nguyễn Văn Anh Hà Nội
90. Ủy viên Phật tử Chánh Thường

(Nguyễn Quốc Dũng)

Hà Nội
91. Ủy viên Phật tử Phạm Hà Trung Hải Dương
92. Ủy viên PT. Hoàng Thị Kim Hoàn Hà Nội
93. Ủy viên Cư sĩ Phúc Hiếu

(Nguyễn Thành Trung)

Hà Nội
94. Ủy viên Phật tử Phúc Hòa

(Phạm Hữu Quang)

Hà Nội
95. Ủy viên Phật tử Phúc Thông

(Hoàng Linh)

Hà Nội
96. Ủy viên Cư sĩ Đạo Quang

(Phùng Anh Tuấn)

Hà Nội
97. Ủy viên Cư sĩ Chính Pháp

(Trần Trọng Hoàng)

Hà Nội
98. Ủy viên Cư sĩ Tâm Đức Hậu

(Bùi Thị Thu Hiền)

Hà Nội
99. Ủy viên Phật tử Anh Minh

(Hoàng Anh Tuyển)

Hà Nội

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

(đã ký)

Hòa thượng THÍCH TRÍ TỊNH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *